Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу була організована у 2002 р. – після її виділення з кафедри практики германських і романських мов, яку було створено в 1996 р. Від часу заснування кафедри її очолювали кандидат філологічних наук, доцент Людмила Сергіївна Лемешко, кандидат філологічних наук, доцент Людмила Михайлівна Яценко, кандидат філологічних наук, доцент Олена Володимирівна Залєснова, доктор філологічних наук, професор Валентина Стефанівна Данилич. З 2017 року кафедрою керує доктор філологічних наук, професор Корбозерова Ніна Миколаївна.

Кафедра забезпечує навчально-виховний процес за напрямом підготовки Філологія (Переклад (дві іноземні мови)) з практичних мовних, теоретичних мовних і перекладознавчих дисциплін з французької, італійської, іспанської та новогрецької мов . Діяльність викладачів кафедри спрямована на якісну підготовку майбутніх фахівців з перекладу: аудиторна та позааудиторна робота (консультації, бесіди, додаткові завдання); найрізноманітніші методи занять з першої та другої іноземної мови, практичного курсу перекладу, усного двостороннього перекладу тощо; систематичний контроль знань, який забезпечує надійне оцінювання рівня успішності студентів у відповідності до мети, завдання та змісту кожного заняття.

Викладачі кафедри працюють у руслі колективної наукової теми «Актуальні проблеми лінгвістики та перекладознавства сучасних романських мов». Тематика наукового доробку викладачів кафедри, виконаних студентами курсових і магістерських робіт свідчить про широкий спектр наукових досліджень, які виконуються і викладачами кафедри романської і новогрецької філології та перекладу, і студентами факультету перекладачів. Робота кафедри над колективною темою, зазначеною вище, має цілеспрямований характер, що виявляється саме у науковому доробку колективу.

Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу виступає організатором Всеукраїнської студентської олімпіади з італійської мови. Метою проведення олімпіади є стимулювання творчої праці студентів, активізації їх навчально-пізнавальної діяльності та підвищення якості фахової підготовки. Щорічно збільшується кількість вищих навчальних закладів України, студенти яких беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді. Серед переможців Всеукраїнської студентської олімпіади є студенти факультету перекладачів.

Підрозділи: До складу кафедри романської і новогрецької філології та перекладу входить відеоклас із можливістю застосування аудіо- та відеоматеріалів у форматах MP3, VHS, DVD, MPEG4, презентацій у форматі PowerPoint (кімн. 719).

Завідувач

Кафедру романської і новогрецької філології та перекладу очолює доктор філологічних наук, професор Корбозерова Ніна Миколаївна.

 

Науково-педагогічний склад кафедри >>

 

Дисципліни

Навчальні дисципліни для здобувачів рівня вищої освіти для отримання першого бакалаврського рівня вищої освіти

Навчальні дисципліни для здобувачів рівня вищої освіти для отримання першого бакалаврського рівня вищої освіти

Нормативні дисципліни:
Перша іноземна мова
Друга іноземна мова
Практична фонетика першої іноземної мови
Практична граматика першої іноземної мови
Практичний курс перекладу з першої іноземної мови
Практичний курс перекладу з другої іноземної мови
Усний двосторонній переклад (перша іноземна мова)
Усний двосторонній переклад (друга іноземна мова)
Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов
Порівняльна стилістика першої іноземної та української мов
Порівняльна граматика першої іноземної та української мов
Історія першої іноземної мови
Вступ до мовознавства
Вступ до перекладознавства
Історія зарубіжної літератури
Латинська мова
Сучасна українська мова
Безпека життєдіяльності
Історія України
Українська література у світовому контексті
Загальне мовознавство
Загальна теорія перекладу
Літератури країни, мова якої вивчається
Психологія
Філософія
Курс за вибором з теоретичних мовних дисциплін
Курс за вибором з перекладознавства
Курсова робота з перекладознавства
Курсова робота з порівняльної лексикології першої іноземної та української мов
Перекладацька практика
Комплексний іспит з фаху

Вибіркові дисципліни:
Дисципліна українознавчого спрямування в контексті світової культури
Країнознавство

Навчальні дисципліни для здобувачів рівня вищої освіти для отримання другого магістрського рівня вищої освіти

Нормативні дисципліни:
Педагогіка і психологія вищої школи
Методика навчання іноземних мов
Методика навчання перекладу
Загальна теорія перекладу
Теорія і практика перекладу з першої іноземної мови
Культура усного і писемного мовлення першої іноземної мови
Історія перекладознавчих студій

Перекладацька практика з першої іноземної мови
Перекладацька практика з другої іноземної мови
Асистентська практика з першої іноземної мови
Дипломна робота магістра
Атестація здобувачів вищої освіти

Вибіркові дисципліни:
Культура усного і писемного мовлення другої іноземної мови
Теорія і практика перекладу з другої іноземної мови

Редагування тексту / Проблеми соціокультурної інтерференції тексту оригіналу в перекладі / Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу / Актуальні проблеми перекладу науково-технічної літератури / Проблеми міжкультурної комунікації і перекладу / Художній переклад

Основи перекладацького аналізу тексту / Переклад поетичних творів / Основи синхронного перекладу / Порівняльна типологія першої іноземної та української мов / Основи послідовного перекладу та техніки нотування / Неологізми як перекладацька проблема / Мистецтво перекладу та інтерпретація тексту

Актуальні питання педагогіки вищої освіти / Дидактичні системи сучасності / Педагогічна творчість / Сучасні засоби навчання і вивчення іноземних мов і культур / Підручники і посібники для навчання іноземних мов і культур: аналіз, оцінювання, укладання

Дослідницький (науковий) компонент:
Методи та організація лінгвістичних і перекладознавчих досліджень

 

Спеціальності

Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність 035.05 Філологія. Романські мови та літератури. Переклад (іспанська; французька; італійська)
Спеціальність 035.08 Філологія. Класичні мови та літератури. Переклад (новогрецька).

Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (іспанська; французька; італійська; новогрецька)).

Другий (магістерський) рівень

Спеціальність  035.05 Філологія. Романські мови та літератури. Переклад  (французька; італійська; іспанська).
Спеціальність  035.08 Філологія. Класичні мови та літератури. Переклад (новогрецька).

Напрям підготовки 8.020303 Філологія (Переклад (іспанська; французька; італійська; новогрецька)).

 

Наукова діяльність

Найпоширенішою формою підвищення професійної кваліфікації викладачів кафедри є:
– навчання в аспірантурі;
– обмін досвідом викладачів як однієї кафедри, так і на рівні університету;
– інформація про новітні досягнення методології та методики викладання іноземних мов;
– проведення методичних читань;
– систематична підготовка нових навчальних матеріалів або оновлення вже існуючих та апробованих упродовж певного періоду часу з тієї чи іншої практичної або теоретичної дисципліни з урахуванням вимог сучасної методології:
– відповідальне ставлення викладачів до виконання своїх обов’язків.

У грудні 2016 року викладачі кафедри Підгірна Н.М. та Горбач І.М. захистили кандидатські дисертації за спеціальністю: 10.02.05-романські мови, а Кирилова В.А. – за спеціальністю: 10.02.16-перекладознавство.
Викладачі Куранда В.В., Шапкіна Н.М., Любарець І.А. з 10.10.2016 р. cтали до роботи на кафедрі після навчання в аспірантурі.
Викладачі кафедри Сидоренко І.А. та Кравченко О.В. з 10.10.2014р. перебувають в аспірантурі за спеціальністю: 10.02.05-романські мови.
Викладачі французької мови Олефір Г.І., Панченко О.О., Панченко Р.Б., Миронова Н.В., П’ятецька А.В. взяли участь у семінарі від компаній «Лінгвіст» та «Clé International» – «Méthode Tendances, première méthode hybride en français langue étrangère», який відбувся 11.10.2016 р. у м. Києві.
Викладачі іспанської мови Флойд Л.А., Бокова П.М., Залєснова О.В., Маталигіна Л.М. Швець Д.А. Прилипко Д. О , Кіптіла О.О., Гарсія Беренгуель Хав’єр взяли участь у VII Конгресі іспаністів України, який відбувся 7-8 жовтня 2016 року у Кам’янець-Подільському.

 

Міжнародна діяльність

Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу бере участь у налагодженні й підтримці міжнародних зв’язків із зарубіжними фахівцями та науковцями.

Відділення італійської мови:
Викладачі кафедри співпрацюють зі спілкою «Данте Аліґ’єрі» (Італія), її генеральним секретарем Алессандро Мазі та директором – професором Франко Баллоні. Практичні заняття зі студентами регулярно проводять представники посольства Італії в Україні Анна-Марія Корсо, Гавіно, та інспектор Міністерства освіти Франції Марангоні-Навелло Жільбер. Працюють майстер класи для викладачів та студентів, де з лекціями виступають провідні фахівці, професори Джузеппе Патота, Олена Сакало, Марко Гатті, Марко Сантагатті, Марчелло Сільвестріні.

Відділення іспанської мови:
Кафедра підтримує постійний зв’язок з Посольством Королівства Іспанії в Україні: викладачі кафедри беруть участь в науково-методичних семінарах та заходах, які організуються Відділом культури (Дні іспанського кіно, Клуб друзів іспанської мови, Іспанське кіно у Майстер класі, Дні читання «Дон Кіхота», Дні Європи тощо); у квітні 2012 року за запрошенням кафедри на урочистому відкритті Днів іспанської мови був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанії в Україні Хосе Родрігес Мойяно; в рамках проведення Днів іспанської мови на факультеті перекладачів з доповідями виступали Гільєрмо Мартін (лектор від Посольства Королівства Іспанії у Львівському Національному Університеті імені Івана Франка, 2010 р.), Хосе Роман Леон Лора (радник, керівник відділу з питань економічної співпраці Представництва Європейського Союзу в Україні, 2011 р.), Хав’єр Ларраурі Пуебла (лектор від Посольства Королівства Іспанії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 2012 р., 2013 р.).

З 2015 року на кафедрі працює лектор від Посольства Іспанії в Україні, викладач Хав’єр Гарсія Беренгуель.
Викладачі кафедри є членами Асоціації іспаністів України. У Київському осередку цієї організації викладачі кафедри обіймають наступні посади: голова осередку – кандидат філологічних наук, доцент Залєснова. Студенти, які вивчають іспанську мову як першу і другу іноземну проходять перекладацьку практику під керівництвом викладачів кафедри у Центрі іспанської мови і культури «Чіспа».

Відділення французької мови:
Викладачі кафедри є членами Української асоціації викладачів французької мови (AFPU). Кафедра підтримує постійний зв’язок з Посольствами Республіки Франції, Канади і Королівства Бельгії в Україні (участь в науково-методичних семінарах, конкурсах поетичного перекладу, конкурсах на найкращий фільм та інших культурно-просвітницьких заходах); Французьким культурним центром (доступ до бібліотеки, медіотеки, участь у культурно-просвітницьких заходах).